حسن موحد

رئیس هیئت مدیره
شماره تماس : 09120324460

محمد نصرالهی

عضو اصلی هیئت مدیره

خدیجه مالمیر

دبیر انجمن

عبدالله قمری

نایب رئیس هیئت مدیره
شماره تماس : 09188514156

علیرضا حرآبادی

عضو اصلی هیئت مدیره

مصطفی عبدالملکی

عضو اصلی انجمن

ابوالحسن ترکمان

خزانه دار

علیرضا خوش نویس

بازرس اصلی

جناب الوندی

عضو اصلی انجمن